Auktion efter Axel Harald Wallenstierna som dog 1921.
Auktions annons

Okänd ursprung  ca 1930

ALTUNA.

Altuna, egendom i Uppland, 8 km. nordost om Märsta station, Lunda socken, Seminghundra härad, Stockholms län, postadress R o s e r s b e r g, utgör 1 3/4, mantal, 240 har, därav 90 har åker, och är taxerat till 84,800 kr.
Huvudbyggnaden, av reveterat trä i en våning med brutet tak, är typisk för en gammal mindre herrgård och är ej restaurerad sedan år 1808.
Altuna ägdes på 1770-talet av överste P. Liljehorn, såldes 1778 till generallöjtnanten frih. P. G. Pfeiff och 1783 till hovjunkaren frih. C. G. Danckwardts änka Anna Magdalena Danckwardt, född Wallenstierna, ägare till det närbelägna Sigridsholm, som vid sin död 1809 testamenterade detsamma till sin kusin kaptenen A. G. Wallenstierna, inom vilkens ätt det sedan dess förblivit och för närvarande äges av fröken Anna Wallenstiernas stärbhus.

Utdrag ur Herresäten och Gårdar, 1937

Altuna. Lunda s n.
Nils Hjalmar Oscar Åhström.
Arrendator A. W. Johansson.
Postadr.: Tingslunda.
Tel. Lunda 8 A & 8 B.

Areal: 232 har, därav 89 har åker, resten skog. Taxeringsvärde : 83,700: -. Jordart Mylla på lerbotten. Skogsbestånd: Barr- och lövskog.

Huvudbyggnaden är uppförd under senare hälften av 1700-talet. Ekonomibyggnaderna äro uppförda på 1890-talet - flyglarna äro en av äldre och en av yngre datum Husdjur: 8 hästar. 40 nötkreatur och svin till husbehov.

På 1700-talet ägdes Altuna av släkten Dankwardt till Seglinge och kom på 1770 talet till den Wallenstiernska släkten, i vilken den stannade till 1933, då egendomer köptes av nuv. ägaren. Denne äger och brukar Lunda gård om 29 har (därav 13 ha åker). Djurbesättning: 2 hästar och 11 nötkreatur.

N. Hj. O. Åhström är född 1887, son till dir. S. H. Åhströrn i Gävle o. h. h. Siri f. Ewerlöf, samt gift 1917 med Lisa f. Hjorth. Barn: Inga-Lisa, Margareta, Sven-Erik