Utdrag ur Herresäten och Gårdar, 1937

Ösby 2. Lunda s:n.
Hemmansägare C. W. Walter.
Postadr.: Tingslunda.
Tel. Lunda 25.

Areal: 92 har, därav 26 har åker, c:a 40 har skog och resten hagmark. Taxeringsvärde: 28,400:-. Jordart: Sandblandad lerjord. Skogsbestånd: Barrskog.

Manbyggnaden är uppförd i början av 1800-talet, om- och tillbyggd i senare tid, stall och ladugård på 1880-talet, logen 1906, magasinet 1915.

Husdjur: 4 hästar, 16 nötkreatur, svin till husbehov.

Gården har gått i släkten sedan år 1905, då den köptes av fadern till nuvarande ägaren. Gården låg förr i Ösby by, men efter laga skiftet 1883 flyttades den till sin nuvarande plats. På egendomen finnas fornlämningar i form av stensättningar m. m.

Carl W. Walter är född 1889, son till L. W. Walter o. h. h. Lovisa f. Jakobsson samt gift sedan 1913 med Maria f. Hellqvist. Barn: Åke född 1925.