Utdrag ur Herresäten och Gårdar, 1937

L. Söderby. Lunda s :n.
Hemmansägare J. A. Carlsson.
Postadr.: Tingslunda.
Tel. Lunda 14.

Areal: 80 har, därav 30 har åker, 43 har skog samt 7 har hagmark. Taxeringsvärde: 32,000:-. Jordart : Ler- och dyjord. Skogsbestånd: Barr med lövinslag. Huvudbyggnaden, renoverad i senare tid, är uppförd i början av 1700-talet, flygel omkr. 1850, stall och ladugård 1919 samt logen 1905.

Husdjur: 6 hästar, 20 nötkreatur, svin till husbehov.

Nuvarande ägaren, som tillträdde 1917, har företagit omfattande förbättringsarbeten på egendomen. Han har bl. a. anlagt trädgård.

På Söderbys ägor finnes en plats sedan gammalt kallad »Tingsbacka». Sägnen berättar att här funnits en stad vid namn Lunnia. Antagligen syftar sägnen på en plats kallad Folklandsting eller Folklandstingstad; på 1300-talet tings- och handelsort för Attundaland, belägen intill den vattenled, som förr funnits mellan Trälhavet och Upsala.

Johan August Carlsson är född 1872, son till Carl Carlsson o. h. h. Sofia f. Karlsson, gift sedan 1893 med Ida f. Berggren. Barn: Sigrid, Signe, Alice, Karin, Sven, Svea, Vivi, Yngve, Ellen.