Utdrag ur Herresäten och Gårdar, 1937

Norrby 1. Lunda s:n.
Nämndeman S. W. Holmsten.
Postadr.: Tingslunda.
Tel. Lunda 17.

Areal: 45 har, därav 35 har delvis rördikad åker samt 10 har skog och hagmark. Taxeringsvärde: 29,400: -. Jordart : Ler- och ängsjord. Skogsbestånd: Blandad löv- och barrskog.

Manbyggnaden är uppförd i början av 1700-talet, stall 1894, ladugård 1884, loge 1922, magasin i början av 1800-talet.

Husdjur: 6 hästar, 24 nötkreatur och svin till husbehov. (Traktor).

Gården, som tidigare varit kaptensboställe tillhörigt kronan, köptes av nuvarande
ägaren 1936. Hemmanet har brukats av släkten sedan 1875.

På ägorna har förut stått en gammal trossbod för Hundra härads kompani.

S. Walfrid Holmsten är född 1892, son till dragonen Karl Holmsten o. h. h. Augusta
f. Hedström, samt gift sedan 1921 med Agda Maria f. Gustafsson. Barn: Maj-Britt,
Rune och Birgit.