Utdrag ur Herresäten och Gårdar, 1937

Odinslund. Lunda s:n.
Lantbrukare C. J. Bergström.
Postadr.: Tingslunda.
Tel. Lunda 1.

Areal: 130 har, därav 60 har åker samt 70 har skog. Taxeringsvärde: 45,300:-.

Jordart: Lera och mylla. Skogsbestånd: Barrskog med lövinslag.

Manbyggnaden är uppförd på 1850--60-talet, stall och ladugård 1852, loge 1897 och
magasin 1923.

Husdjur: 7 hästar, 26 nötkreatur, 3 får samt svin till husbehov. (Traktor).

Nuvarande ägaren förvärvade gården genom köp 1915. Han har gjort om- och
tillbyggnader, genom dikningsföretag åren 1923-24 utvidgat och förbättrat åkerjorden,
samt nyplanterat skog.

På ägorna finnas forngravar och stensättningar.

Karl Jonas Bergström är född 1868, son till Jonas Bergström o. h. h. Britta-Stina f. Andersson, samt gift sedan 1893 med Anna Maria f. Lundkvist. Barn: Agnes, Eli¬sabeth, Edit, Gerda, Elsa och Ingrid.

Ägaren är ordförande i missionsförsamlingen.