Utdrag ur Herresäten och Gårdar, 1937

Ösby 1 och 2. Lunda s:n.
Hemmansägare Karl Johan Karlsson.
Arrendator K. G. V. Karlsson.
Postadr.: Tingslunda.
Tel. Lunda 25.

Areal: 162 har, därav 55 har åker, 95 har skog och hagmark, samt 12 har impediment. Taxeringsvärde: 59,000:-. Jordart : Svartmylla på lera, hård lera, sandmylla och mossjord. Skogsbestånd: Barrskog.

Manbyggnaden, ombyggd 1921, är uppförd omkr. 1850, stallet 1872, ladugården 1876, logen 1898, magasinet 1892.

Husdjur: 7 hästar, 34 nötkreatur, 5 svin, 10 får.

Egendomen har tidigare bestått av 3 gårdar varav ett halvt mantal förut hört under Sigridsholms gård. Den har även varit rusthåll n :r 57 Ösby till Lifdragonerna. Nuv. ägaren tillträdde 1908.

Sydost om gården på den s. k. Aspbacken finnas forngravar och stensättningar.

Karl Johan Karlsson är född 1867, son till Karl August Jansson f. 1842 o. h. h. Lovisa f. Ersson, gift sedan 1893 med Anna Margareta f. Eriksson. Sonen-arrendatorn Karl Gideon Valdemar Karlsson är gift sedan år 1921 med Elna f. Olsson. Barn: Åke, Gunnar, Bengt, Berit.

Ordförande i kommunalnämnd, kassör i kommunal-, skol- och kyrkkassa m. m.