Utdrag ur Herresäten och Gårdar, 1937

Sigridsholms säteri. Lunda s:n.
Godsägare Aug. W. Ericsson.
Postadr.: Tingslunda.
Tel. Lunda 30.

Areal: 165 har helt täckdikad åker, 200 har skog och hagmark. Taxeringsvärde: 84,000: -. jordart: Lera och mossjord. Skogsbestånd: Barr- och lövskog. 1936 tillköptes utgården Backebo om 8 har åker och 6 har skog.

Huvudbyggnaden, renoverad 1937, är uppförd i senare hälften av 1800-talet och ekonomihusen i slutet av 1800-talet. Det gamla slottsliknande torps de logiet nedbrann 1913 och en flygel 1920. - På gården finnes såg och kvarn.

Husdjur: 10 hästar, c:a 80 nötkreatur och svin till husbehov. (Traktor).

Gården, sona i äldre tider hörde under Vasa i Skepptuna, lär ha uppkallats efter antingen Sigrid Oxenstierna f. Roos eller hennes dotter Sigrid, gift med Thure Oxenstierna, vilken köpte godset 1642. Bland kända ägare märkas: 1685 Beata Leijonhuvud, Th. Oxenstiernas Hustru i andra giftet, 1847 von Francken samt kungl. sekret. G. Heijkensköld.

Vid sänkningen av Sigridsholmssjön 1861 fann man på 8 fots djup en båt, bestående av en urholkad trädstam.

Aug. W. Ericsson är född 1878 och gift med Ottilia f. Jonsson. Barn: Viking, Åke, Arvid.