Utdrag ur Den Introducerade Svenska Adelns Ättartavlor

Friherrliga ätten WALLENSTIERNA, nr 269.

Friherrlig 1766 8/10, introd. 1776;
utdöd 1796 13/5.

Bernt Wallenstierna, friherre Wallenstierna (son av Olof Wallenstierna, se adl. ätten Wallenstierna, Tab. 3), till Seglinge i Almunge sn, som han köpte 1759 4/1, och Ora i Faringe sn, som han köpte 1767 13/6 (båda i Sth.); f. 1707 29/8; volontär vid livdragonreg:t 1722; rustmästare vid livgardet 1730 28/10; furir därst. 1731 27/1; löjtnant vid konung Stanislai livdragonreg. 1733 15/9; kapten därst. 1734 3/6; fänrik vid livgardet 1735 15/4; löjtnant därst. 1741 30/7; livdrabant 1745 13/4; genom byte major vid Västmanlands rev. s. d.; överstelöjtnant därst. 1747 8/12; RSO 1748 7/11; löjtnant vid livdrabantkåren och överste i armen 1756 26/10; kaptenlöjtnant vid livdrabantkåren och generalmajor av kavalleriet 1762 7/6; direktör för armens pensionskassa 1763-1766; friherre 1766 6/10 (sonen 1776 introd. under nr 269); KSO 1766 24/11; avsked 1772 9/1; d. s. å. 10/6 i Stockholm och begr. s. å. 12/7 i Klara kyrka. "Han bevistade under sin tjänst hos konung Stanislaus Danzigs belägring 1734; trädde 1738 med vederbörligt tillstånd i fransk tjänst och bevistade emot österrikarna fälttågen i Böhmen, Bayern och Mähren samt belägringen av Prag och fransmännens märkvärdiga reträtt därifrån under marskalken de Belle-Isle; klagade vid 1771 års riksdag över prejudice och att han ej blivit nämnd till generallöjtnant, men då han ej vann, tog han i harmen avsked". - G. 1745 5/12 m. Margareta Elisabet Wattrang, f. 1722 22/6, d. 1768 10/10 på Seglinge i Almunge sn (Sth.), dotter av lagmannen Carl Wattrang, nr 848, och hans 1:a fru Anna Margareta Blixenstierna, nr 1277.

Barn:

Carl Bernhard, f. 1748 10/7 på Kungsgården i Folkärna sn (Kopp.) inskriven i krigstjänst 1750; sergeant vid Cronhielmska, sedan Björnbergska reg:t 1759 9/9; livdrabant 1762 9/3; löjtnant i armén 1766 19/11; vice korpral vid drabantkåren 1775 16/2; korpral därst. 1782 20/3; avsked 1784 24/12 med tillstånd att kvarstå såsom major i armén; avsked ur armén 1789 16/4; d. barnlös 1796 13/5 i Stockholm och slöt ätten på svärdssidan samt begr. s. å. 20/5 i Klara kyrka, men sedan flyttad till Almunge kyrka, där ett epitafium över honom finnes. Han blev efter konung Gustaf III:s mord häktad men befanns genast oskyldig och lösgavs. - G. 1792 21/9 på Värhulta i Västermo sn (Söd.) m. Brita Magdalena Danckwardt-Lillieström, från vilken han blev skild, f. 1760 31/12, d. 1833 6/5 på Källtorp i Gräve sn (Ör.), dotter av kammarherren Johan Niklas Danckwardt-Lillieström, nr 408; och Anna Margareta Rosenstam, nr 1879.

Anna Margareta, f. 1749 5/12, d. 1809 21/1 (25/1) på Altuna i Lunda sn (Sth.). G. 1770 10/12 i Stockholm m. hovjunkaren friherre Carl Gustaf von Danckwardt, nr 191, f. 1738, d.1782. "Hon gav juldagen 1805 en präktig predikstol till Lunda korka samt testamenterade till Skepptuna, Lunda och Bladåkers församlingars fattigkassor vardera 1000 rdr."

Christina Ulrika, f. 1754 10/5, f 1779 18/6. - G. 1773, efter lysning 3:e gången 11/4 i Almunge sn. ryttmästaren Håkan Meck, nr 1778, f. 1740 d. 1777.