Utdrag ur Den Introducerade Svenska Adelns Ättartavlor

Adliga ätten LILLIEHORN, nr 1671, A,

Uppflyttad i d. v. riddareklassen 1789,
utdöd 1822 2/4

TAB. 1

Per Lilliehorn (son av Peter Berg, adlad Lilliehorn, se adl. ätten Lilliehorn D, Tab. 1), f. 1729 19/11 På Em i Döderhults sn ( Kalm.); antagen i krigstjänst vid amiralitetet 1746; arklimästare därst. 1748 4/ 11; löjtnant 1754 4/5; tjänte en tid med beröm vid franska marinen; kapten-löjtnant vid svenska amiralitetet 1760 31/1; RSO 1761 23/11 ; kapten 1770 6/11; överstelöjtnant 1773 22/29; överste 1777 26/2; vice lantmarskalk vid 1789 års riksdag under lantmarskalken Charles Emil Lewenhaupts förhinder; konteramiral och KSO s. å. 28/4 och till följd därav uppflyttad i d. v. riddarklassen under nr 1671, A; avsked 1790 för sitt besynnerliga förhållande i sjöslaget vid Öland den 26 juli 1789; d 1798 25/8 på Kråkerum i Mönsterås sn (Kalm.) och begr. i Mönsterås kyrka. ”Han bevistade flera riksdagar och deltog i åtskilliga dueller.” - G. 1761 2/7 på Sigridsholm i Lunda sn (Sth. ) m. friherrinnan Margareta Christina von Danckwardt, f. 1736 16/8, d. 1819 30/8 på Kråkerum, dotter av hovjägmästaren, friherre Gustaf Adolf von Danckwardt, nr 191, och Ebba Gustaviana Falkenberg af Trystorp, nr 18.

Barn:

Ebba Gustava, f. 1762 24/7 på Kråkerum, d 1794 24/10 i Karlskrona. G. 1784 16/5 i Mönsterås kyrka m, landshövdingen, friherre Claes Jakob Raab, nr 286, i hans 1:a gifte, f. 1747, d 1804.

Gustaf Adolf, f. 1764; major; d 1822. Se Tab. 2.

Per, f. 1767 16/1 på Horns ladugård i Högby sn (Kalm.); kom i tjänst 1769; volontär vid Kalmar reg. 1773 28/10; sergeant 1778 17/9; sekundfänrik därst. 1779 10/9; fänrik 1783 17/9; löjtnant 1786 12/4; d ogift 1789 13/4 i Karlskrona och begr. 1794 24/2 i Nättraby kyrka (Blek.).

Eva, d barn.

TAB. 2

Gustaf Adolf (son av Per Lilliehorn, Tab. 1), f. 1764 3/4 på Horns ladugård; kornett vid Smålands kavallerireg. 1779 7/2; löjtnant därst. 1785 27/9; ryttmästare 1789 21/11; major vid adelsfanan 1796 30/10; avsked 1812 7/1; d 1822 2/4 i Stockholm och slöt adl. ätten Lilliehorn, nr 1671, A, på svärdssidan. Ägde Vasa i Skepptuna sn m. m. - G. 1795 18/10 i Stockholm m. Hedvig Sofia Lange, f. 1770, d 1840 1/7 på Vasa, dotter av boktryckaren och direktören Johan Georg Lange och Maria Susanna Behle.

Dotter.

Christina Maria Sofia, f. 1798 6/3 i Stockholm, d där 1840 31/5, G. 1:o 1817 30/11 i nämnda stad m. hovmarskalken August Fredrik von Francken, nr 2097, f. 1788, d 1828; 2:o 1833 17/6 m. lotsdirektören, ledamoten av k. förvaltningen av sjöärendena, KVO, RSO, m. m. Gustaf Erik Lundstedt, f. 1786 5/9, d 1854 18/11 och begr på Stockholms stads norra begravningsplats.